Powstaną miejsca dla 85 przedszkolaków

Data publikacji: 
10.08.2017

13 radnych było za ogłoszeniem w Szczecinku konkursu na utworzenie i prowadzenie dodatkowych 85 miejsc w przedszkolach niepublicznych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym jedyna znajdująca się w programie dzisiejszej sesji uchwała została przyjęta. W jej uzasadnieniu napisano m.in., że sukcesywne powiększanie liczby miejsc w funkcjonujących na terenie Szczecinka przedszkolach nie zaspokoiło dotychczas zapotrzebowania na ten rodzaj usługi oświatowej. Ze względu na posiadanie wystarczających środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, istnieje jednak możliwość uruchomienia w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowych 85 miejsc w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na zasadach przedszkola publicznego.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, polegającą na stworzeniu w nowym art. 90 ust. 1 b możliwości przyznania przedszkolu niepublicznemu dotacji z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli to przedszkole będzie prowadzić działalność zbliżoną do przedszkola publicznego. Stosownie do art. 90 ust. 1b, 1d i 1f ustawy oświatowej omawianą dotację przyznaje się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, według regulaminu i kryteriów określonych przez radę gminy. Dotację przyznaje się od dnia 1 września 2017 r.

Tekst i foto: M. Ludewicz