II i III przetragi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach : Sikorskiego, gen. S.Grota-Roweckiego, Malczewskiego,Słowaińskiej, Pilskiej w Szczecinku

II i III przetragi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach : Sikorskiego, gen. S.Grota-Roweckiego, Malczewskiego,Słowaińskiej, Pilskiej w Szczecinku

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek : 22/1, 22/2, 22/3 o łącznej pow. 3.757 m2, położonej w obrębie 19 przy ul. Sikorskiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „CIEŚLAKA - SIKORSKIEGO” pod usługi z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2. Wysokość zabudowy – nie wyżej niż 10 m. Powierzchnia zabudowy – max. 50% powierzchni działki budowlanej. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej. Każda z działek może funkcjonować jako samodzielna nieruchomość. Przez działkę nr 22/3 w obr.19 przebiegają podziemne sieci uzbrojenia - sieć wodociągowa z żelbetową komorą wodomierzową, ciepłociąg i żelbetowa komora ciepłownicza, nieczynna siec deszczowa ze studnią rewizyjną. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 22/3 w obr. 19 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku jako właściciela przyłącza na zachód od komory wodomierzowej z układem pomiarowym, oraz do ustanowienia nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku jako właściciela : ciepłociągu i żelbetowej komory ciepłowniczej, komory wodomierzowej z przyłączem wodnym do kotłowni. Ze szczegółową informacją o treści służebności, która obciążać będzie działkę nr 22/3 w obr. 19 oraz lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00047124/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 04.11.2016r.

Cena wywoławcza        -  370.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                           - 37.000,00 zł

Minimalne postąpienie -   3.700,00 zł

2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 76/36 o pow. 1.514 m2, położonej w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową. Przez działkę przebiega podziemna sieć uzbrojenia – sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00035272/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.10.2016r. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20.12.2016r.

Cena wywoławcza        - 109.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                           - 10.900,00 zł

Minimalne postąpienie -   1.090,00 zł

3. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 930/6 o pow. 725 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Matejki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00034441/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.10.2016r. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20.12.2016r.

Cena wywoławcza         - 79.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                           -  7.900,00 zł

Minimalne postąpienie -     790,00 zł

4. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 930/7 o pow. 701 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Matejki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00034441/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.10.2016r. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20.12.2016r.

Cena wywoławcza         - 77.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                           - 7.700,00 zł

 Minimalne postąpienie -   770,00 zł

5. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 930/9 o pow. 721 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Matejki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Przez nieruchomość przebiega podziemna sieć uzbrojenia - kanalizacja deszczowa, której właścicielem jest Miasto Szczecinek. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na  działce nr 930/9 w obr. 13 nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz właściciela działki nr 209/2 w obr. 13 – Miasta Szczecinek. Ze  szczegółową informacją o treści służebności, która obciążać będzie działkę nr 930/9  w obr. 13 oraz lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00034441/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.10.2016r. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20.12.2016r.

Cena wywoławcza         - 78.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                            - 7.800,00 zł

Minimalne postąpienie -    780,00 zł

6. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 930/10 o pow. 745 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Matejki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00034441/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.10.2016r. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20.12.2016r.

Cena wywoławcza         - 80.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                           - 8.000,00 zł

Minimalne postąpienie -    800,00 zł

7. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 930/11 o pow. 852 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Matejki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00034441/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.10.2016r. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20.12.2016r.

Cena wywoławcza         - 90.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                           - 9.000,00 zł

Minimalne postąpienie -    900,00 zł

8. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 1/127 o pow. 1.723 m2, położonej w obrębie 20 przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Cieślaka - Sikorskiego” pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi. Przez działkę przebiega podziemna sieć uzbrojenia – sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00016961/1 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.10.2016r. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20.12.2016r.

Cena wywoławcza         - 85.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

 Wadium                           -   8.500,00 zł

 Minimalne postąpienie -      850,00 zł

9. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 38/9 o pow. 5.802 m2, położonej w obrębie 21 przy ul. Pilskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska” pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny o niskiej intensywności zagospodarowania, usługi komercyjne. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia – sieci telekomunikacyjne. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00030714/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.10.2016r. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20.12.2016r.

Cena wywoławcza          - 249.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

 Wadium                            -   24.900,00 zł

 Minimalne postąpienie  -     2.490,00 zł

Przetargi na sprzedaż /w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 02.03.2017 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.      Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 24.02.2017r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie : pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

 

 

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
26-01-2017 - 24-01-2020