Przetarg ograniczony na sprzedaz nieruchomości położonej przy ul. gen. S.Grota-Roweckiego

Przetarg ograniczony na sprzedaz nieruchomości położonej przy ul. gen. S.Grota-Roweckiego

Szczecinek, dnia 14.08.2018r.

                                                                                                                                                                                   

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 81/2 o pow. 619 m², położonej w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej.  Działka z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej jest nieruchomością niesamodzielną, co uzasadnia jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00035272/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Miasto szczecinek nie posiada badań geologicznych w/w działki.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele/współwłaściciele nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek :

- nr 76/16 w obr. 06 położonej przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego 34 w Szczecinku,

- nr 76/20 w obr. 06 położonej przy ul. gen. L. Niedźwiadka – Okulickiego 9 w Szczecinku,

- nr 76/28 w obr. 06 położonej przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego w Szczecinku.

Cena wywoławcza         -          60.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                           -            6.000,00 zł

Minimalne postąpienie -               600,00 zł

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działki ujętej w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 20 września 2018 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.       Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 14 września 2018 r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta (parter) pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 14 września 2018 r.

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w  terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
14-08-2018 - 14-08-2019