Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie lokalu przy ul. Sądowej 2/41 w Chrzanowie

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie lokalu przy ul. Sądowej 2/41 w Chrzanowie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Szczecinek, dnia 13.06.2018r.

 

 

                                                                                                                                                                                        O G Ł O S Z E N I E

                                          

                                            

                                                                                                                                                                 o przetargu na zbycie nieruchomości

 

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza

 

 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku przy ul. Sądowej 2 w Chrzanowie o pow. 37,67 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Lokal położony jest na 3 piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,25m2.  Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego oraz przynależnej piwnicy wynosi 40,92m2. Księga wieczysta dla lokalu nr KR1C/00079914/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie.   Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1392/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą nr KR1C/00075109/2prowadzoną przez Sąd Rejonowy     w Chrzanowie. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

                      Cena wywoławcza –           110.000,00 zł

                      Wadium -                              11.000,00 zł

                     Minimalne postąpienie -          1.100,00 zł

 

Lokal będący przedmiotem przetargu nie jest obciążony żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.   

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Chrzanowie”. w terminie do dnia 16.07.2018r.  w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Wolności 13 w Szczecinku w Biurze Obsługi Interesanta  lub drogą pocztową, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Szczecinek.

 Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 19.07. 2018r. w sali nr 104 Urzędu Miasta w Szczecinku o godz. 10-tej.

O wyborze oferty lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomienie w formie pisemnej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.         

 

Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 13.07.2018r. Na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru lokali i budynku oraz miejscowości.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o minimalne postąpienie.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot,                                                                                                                                    2.datę sporządzenia oferty,                                                                                                                                                    

3.oświadczenie,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,                           

  4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,                                                                                                                                                  

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.                    

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pokój  nr 201 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-42(40). Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora → Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.          

 

            Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta Szczecinek. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  z Powszechną Spółdzielnią Mieszkaniową w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 46 79 lub 503 177 544.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
14-06-2018 - 14-06-2019