Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach : Kaszubskiej, ul. Lelewela.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach : Kaszubskiej, ul. Lelewela.

Szczecinek, dnia 12.08.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr : 290/1 i 366/1 o łącznej pow. 7388 m2 w obrębie 08 przy ul. Kaszubskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska - II” pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową. W Sądzie Rejonowym w Szczecinku działka nr 290/1 w obr. 08  wpisana jest do księgi wieczystej nr KO1I/00024284/0, działka nr 366/1 w obr. 08  wpisana jest do księgi wieczystej nr KO1I/00020676/7.

Cena wywoławcza     -  920.000,00 zł (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                      -     92.000,00 zł     

Minimalne postąpienie -  9.200,00 zł

2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr :  296 i 297 o łącznej pow. 5.266 m2 w obrębie 13 przy ul. Lelewela w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Parkowa I” pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową - usługi turystyki, sportu i rekreacji. Na działce nr 297 w obr. 13 znajdują się : ujęcie wody oraz podziemne sieci uzbrojenia : sieci kanalizacji sanitarnej, sieci energetyczne. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z załącznikiem określającym położenie sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci kanalizacji sanitarnej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinek (pokój nr 203). Ponadto sprzedaż działki nr 296 w obr. 13 nastąpi z równoczesnym ustanowieniem nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 295 w obr. 13 przy ul. Lelewela w Szczecinku, która wpisana jest do księgi wieczystej KO1I/00022289/1, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 296 w obr.13 do działki nr 295 w obr. 13. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży wpisana jest do księgi wieczystej nr KO1I/00047119/0 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza     -  1.200.000,00 zł (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

 Wadium                      -      120.000,00 zł  

Minimalne postąpienie -    12.000,00 zł

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 17 października 2019 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.                                                                                                        

Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 11 października 2019 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
12-08-2019 - 12-08-2020