Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach: Koszalińskiej, Szczecińskiej, 1- go Maja, Cisowej, Kwiatowej, Słowiańskiej

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach: Koszalińskiej, Szczecińskiej, 1- go Maja, Cisowej, Kwiatowej, Słowiańskiej

Szczecinek, dnia 06.08.2019r.

 O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości

 Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 15/9 o pow. 3388 m2, położonej w obrębie 04 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza I” pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług ( z wyłączeniem zamieszkania zbiorowego). Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00024189/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Na nieruchomości znajduje się obiekt o charakterze nietrwałym, niezwiązany trwale z gruntem (wiata stalowa) stanowiący własność dzierżawcy, nie podlegający sprzedaży.  Część działki o pow. 1414 m2 objęta jest umowami dzierżawy :

1)    umową na część działki o pow. 1400 m2 obowiązującą do dnia 31.12.2019r. na cele składowo magazynowe i teren zieleni,

2)    umową na część działki o pow.  4 m2 obowiązującą do dnia 31.12.2019r. pod tablicę reklamową,

3)    umową na część działki o pow.  5 m2 obowiązującą do dnia 31.12.2019r. pod tablicę reklamową,

4)    umową na część działki o pow.  5 m2 obowiązującą do dnia 31.12.2020r. pod tablicę reklamową.

Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : nieczynne ujęcie wody, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć deszczowa, gazociąg, sieci energetyczne oraz sieć telekomunikacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na wstęp na teren działki nr 15/9 w obr. 04 przez Miasto Szczecinek w celu swobodnego dostępu do przebiegającej przez w/w  działkę sieci kanalizacji deszczowej, w tym na dojazd specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Z lokalizacją sieci oraz treścią umów dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci.

Cena wywoławcza - 221.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium  - 22.100,00 zł

Minimalne postąpienie - 2.210,00 zł

2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr :  139/1 i 141/1 o łącznej pow. 635 m2, położonej w obrębie 12 przy ul. Szczecińskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska” pod zabudowę usługową. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00015541/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 74.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 7.400,00 zł

Minimalne postąpienie - 740,00 zł

3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 128 o pow. 608 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. 1-go Maja w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-I” pod lokalizację zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00046910/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiega podziemna sieć uzbrojenia – sieć energetyczna. Na terenie działki planowanie jest wykonanie sieci cieplnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz  Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z załącznikiem określającym położenie sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do urządzenia przesyłowego (sieci ciepłowniczej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203.

Cena wywoławcza - 150.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 15.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 1.500,00 zł

4. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 432/9 o pow. 2382 m2, położonej w obrębie 18 przy ul. Cisowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „PILSKA” pod usługi komercyjne. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00022663/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiega podziemna sieć infrastruktury technicznej - sieć gazowa. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203.

Cena wywoławcza - 150.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 15.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 1.500,00 zł

5. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 54 o pow. 3640 m2, położonej w obrębie 20 przy ul. Kwiatowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „CIEŚLAKA - SIKORSKIEGO” pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00048545/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci infrastruktury technicznej : sieci energetyczne, sieci telefoniczne, sieci gazowe oraz sieć deszczowa. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na wstęp na teren działki nr 54 w obr. 20 przez Miasto Szczecinek w celu swobodnego dostępu do przebiegającej przez w/w  działkę sieci kanalizacji deszczowej, w tym na dojazd specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci.

Cena wywoławcza - 221.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 22.100,00 zł

Minimalne postąpienie - 2.210,00 zł

6. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 685 o pow. 1827 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I” pod zabudowę usługową. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00026525/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia tj.: sieć gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna oraz nieczynna sieć ciepłownicza. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203.

Cena wywoławcza - 396.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej  w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 39.600,00 zł

Minimalne postąpienie - 3.960,00 zł

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 04 września 2019 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
06-08-2019 - 06-08-2020