Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach : Lipowej, Cisowej, M.Dąbrowskiej, gen. S.Grota-Roweckiego, K.I.Gałczyńskiego.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach : Lipowej, Cisowej, M.Dąbrowskiej, gen. S.Grota-Roweckiego, K.I.Gałczyńskiego.

        Szczecinek, dnia 08.02.2018r.    

 O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

  o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 103/1 o pow. 1446 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Lipowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza IV” pod lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych albo usługowych albo mieszkalno-usługowych. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00007088/1 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.   Przez działkę przebiega podziemna sieć infrastruktury technicznej - sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203.

Cena wywoławcza  - 185.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium  -    18.500,00 zł

 Minimalne postąpienie -  1.850,00 zł

2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 432/9 o pow. 2382 m2, położonej w obrębie 18 przy ul. Cisowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „PILSKA” pod usługi komercyjne. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00022663/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.       Przez działkę przebiega podziemna sieć infrastruktury technicznej - sieć gazowa. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203.

Cena wywoławcza  - 130.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium -    13.000,00 zł

Minimalne postąpienie  -   1.300,00 zł

3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/28 o pow. 667 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Marii Dąbrowskiej (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 43.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium -     4.300,00 zł

Minimalne postąpienie -  430,00 zł

4. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/29 o pow. 638 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Marii Dąbrowskiej (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza  - 41.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium -     4.100,00 zł

Minimalne postąpienie -   410,00 zł

5. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/30 o pow. 609 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Marii Dąbrowskiej (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 39.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium -     3.900,00 zł

Minimalne postąpienie -  390,00 zł

6. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 76/36 o pow. 1514 m2, położonej w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową. Przez działkę przebiega podziemna sieć uzbrojenia – sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00035272/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 22.11.2017r.

Cena wywoławcza  - 119.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce  obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium  -  11.900,00 zł

Minimalne postąpienie -  1.190,00 zł

7. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/32 o pow. 652 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 22.11.2017r.

Cena wywoławcza  - 47.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium -     4.700,00 zł

Minimalne postąpienie -  470,00 zł

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 07 marca 2018 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
08-02-2018 - 08-02-2019