Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący działkę przy ul. Koszalińskiej 80

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący działkę przy ul. Koszalińskiej 80

Burmistrz Miasta Szczecinek na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami [t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.] obwieszcza  o przeznaczeniu  do  zbycia  niżej  opisane  nieruchomości  stanowiące   własność  Miasta Szczecinek.

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

 

Sposób zapłaty

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

1.

działka nr 9/2

obręb 07

KW  nr KO1I/00035863/3

 

1013 m2

zabudowana

ul. Koszalińska 80

zabudowa usługowa

79.100,00 zł wynikająca z zaliczenia na poczet ceny przedmiotowej nieruchomości gruntowej wynoszącej 171.800,00 zł  kwoty 92.700,00 zł  równej wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości

na własność

jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej

W trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

 

 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 19.02.2018 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka od  08 stycznia 2018 r. do  29 stycznia 2018 r.

Załączniki: 
wykaz.docx15.36KB
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
08-01-2018 - 08-01-2019