130 tys. zł dla osób starszych i imprezy

Publikowane od: 
11.02.2019

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku:

1.    Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych w zakresie następujących sfer:
a)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c)    ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
d)    działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

2.    Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia
w zakresie następujących sfer:
a)    ochrona i promocja zdrowia,
b)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
c)    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
1.    Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – kwota przeznaczona z budżetu Miasta Szczecinek na realizację zadania w 2019 roku wynosi 40 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 70% kosztów realizacji projektu.

2.    Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia – kwota przeznaczona z budżetu Miasta Szczecinek na realizację zadania w 2019 roku wynosi 90 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów realizacji projektu.

II. Warunki i zasady składania ofert
1.    W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które łącznie spełniają następujące warunki:
a)    zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,
b)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c)    przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

2.    Zadanie, które jest przedmiotem konkursu może być realizowane od dnia rozstrzygnięcia konkursu do 31 grudnia 2019 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, to 8 marca 2019 r. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu w późniejszym terminie rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe od faktycznego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

III. Termin składania ofert
1.    Składanie ofert na realizację zadania następuje do 4 marca 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej odpowiednio napisem „Organizacja imprez kulturalnych
i edukacyjnych” lub  „Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia” w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek lub przesłać pocztą.

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 120, tel. 94 37 141 53.

Szczegóły dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: gawex.pl

Załącznik: