165 tys. zł na IV ligę w Szczecinku

Data publikacji: 
31.01.2018

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pod nazwą sport seniorów w 2018 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga.

Na realizację zadania pod nazwą sport seniorów na poziomie nie niższym niż IV Liga, przeznacza się w 2018 r. kwotę 165 tys. zł.

Zasady przyznawania dotacji:
1.    Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu realizacji zadania. Wkład własny
na realizację przedmiotowego zadania nie może być niższy niż 10 %.
2.    Wkład własny stanowią: środki finansowe własne, środki finansowe pozyskane z innych źródeł,
w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania.
3.    Realizacja zadania obejmuje okres od dnia rozstrzygnięcia konkursu a wydatki z dotacji z datą podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
4.    Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa powyżej i może być przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji zadania w szczególności na:
a)    zakupu odzieży, obuwia i sprzętu sportowego;
b)    zakupu artykułów spożywczych oraz odżywek dla zawodników;
c)    kosztów wyżywienia uczestników zadania;
d)    koszty diet dla zawodników;
e)    koszty wynajmu obiektów sportowych;
f)    koszty opłat licencyjnych, składek członkowskich Klubu oraz opłat rejestracyjnych związanych bezpośrednio z udziałem w zawodach;
g)    koszty obsługi sędziowskiej, opieki medycznej oraz koszty odnowy biologicznej zawodników;
h)    koszty ubezpieczenie zawodników i uczestników zadania;
i)    koszty transportu i wynagrodzenia trenerów oraz kierownika drużyny;
j)    koszty zwrotu za przejazdy na treningi i rozgrywki dla zawodników;
k)    koszty stypendiów dla zawodników i nagrody pieniężne za osiągnięcia piłkarskie;
l)    koszty obsługi księgowej;
m)    koszty obsługi administracji;
n)    zakup materiałów promocyjnych zadania;
z wyłączeniem zakupu środków trwałych.

Łączne koszty wynagrodzenia trenerów (brutto) nie mogą przekraczać 50% przyznanej dotacji na realizację zadania.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania w kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku lub przesłać pocztą. Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2018 roku o godz. 15.00. Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie pani Ewa Jóskowska – pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 11, tel. 094 37 210 91 wew. 37, od poniedziałku do piątku od godz.8ºº do godz.15ºº.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: miastozwizja.pl