18 i pół miliona na nowe miejsca żłobkowe

Data publikacji: 
14.05.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów, które zwiększają dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
1.    Przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce oraz w ramach instytucji opiekuna dziennego), w tym m.in.:
a. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.
b. zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
c. zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju  i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
d. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
e. modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
f. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.
g. przeszkolenie w zawodzie opiekuna dziennego w tym odbycie szkolenia uzupełniającego.

Termin do którego można składać wnioski upływa 29 czerwca. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, a także przesłać w formie elektronicznej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:
95% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 10%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to ponad 18 i pół miliona złotych. Szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu dostępne są TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz