19 mln zł na walkę z wykluczeniem

Data publikacji: 
20.12.2017

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
•     jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
•    podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
•    podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
a) Instrumenty aktywizacji zawodowej uwzględniające wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w ramach usług Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej,
b) Instrumenty aktywizacji zawodowej uwzględniające wsparcie osób i rodzin osób niepełnosprawnych w ramach usług Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej,
c) Kompleksowe programy, realizowane na podstawie indywidualnych planów działań, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:
- Usługi wspierające aktywizację zawodową w tym m.in.: finansowanie trenera pracy, doradcy zawodowego,
- Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
- Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji, zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
- Poradnictwo zawodowe,
- Pośrednictwo pracy,
- Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
- Staże i praktyki zawodowe,
- Subsydiowane zatrudnienie,
- Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
- Usługi przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,
- Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia); specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością,
- Jednorazowy dodatek relokacyjny,
- Wsparcie w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
d) Wsparcie realizowane przez środowiskowe domy samopomocy w celu przygotowania do podjęcia zatrudnienia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 95%. Wnioski można składać od 15 stycznia do 12 lutego 2018 w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie to ponad 19 mln zł.

Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz. Foto nm.pl