20 tys. zł na wkład własny dla NGO

Data publikacji: 
05.01.2018

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

Źródłami zewnętrznymi mogą być między innymi fundusze:
a)    Unii Europejskiej,
b)    innych państw i organizacji międzynarodowych,
c)    polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
d)    podmiotów komercyjnych,
e)    administracji samorządowej,
f)    administracji rządowej.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie zadeklarowanej w ofercie,
c) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

Maksymalna kwota przeznaczona z budżetu Miasta Szczecinek na realizację zadań w 2018 roku wynosi 20 000 zł.

Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie, w terminie: od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przed 30.11.2018 r., Miasto Szczecinek na oficjalnej stronie internetowej www.szczecinek.pl  zamieści informację o wstrzymaniu naboru wniosków. Wnioski, które wpłyną po zamieszczeniu ww. informacji będą odsyłane nadawcy bez rozpatrzenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na wkład własny” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 94 37 141 53 oraz w pok. 120 UM.

Szczegóły dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz