50 tys. zł na piec i termomodernizację

Publikowane od: 
18.05.2020

Nawet 50 tysięcy złotych za wykonanie termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją starego pieca i podłączenie do sieci ciepłowniczej czy zainstalowanie kotła gazowego mogą otrzymać mieszkańcy Szczecinka! O 25 tysięcy złotych wnioskować mogą osoby, które wykonają częściową termomodernizację budynku oraz zdecydują się na zmianę systemu ogrzewania. Wnioski o dofinansowanie można składać już od 1 czerwca.

Dopłaty są możliwe, bo Miasto Szczecinek otrzymało dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek”

W ramach programu mieszkańcy Miasta Szczecinek - tylko osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze, mające tytuł prawny do nieruchomości, w której miałaby się odbyć modernizacja energetyczna, mogą otrzymać grant odpowiednio:

  • w kwocie 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z trwałą likwidacją działającego, starego kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania lub
  • w kwocie 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z trwałą likwidacją działającego, starego kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania zgodnie z kolejnością:

1) podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej, a jeśli to niemożliwe, to:
2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego, a jeśli to niemożliwe, to:
3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła

Zakres częściowej termomodernizacji obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m.in. stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres pełnej termomodernizacji obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m.in. stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi (w tym m.in. dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

O tym, czy w danym budynku jednorodzinnym należy wykonać częściową czy pełną termomodernizację zadecyduje przeprowadzony audyt energetyczny. Wykonanie częściowej lub pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.

Projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Każdy budynek mieszkalny musi spełniać warunek minimalnej efektywności energetycznej (25%), ponadto wymianę źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji, tj. o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa.

Jak otrzymać dofinansowanie? Co należy zrobić krok po kroku?

Przed złożeniem zgłoszenia należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem konkursu i załączonymi do niego dokumentami, z których wynika m.in., że:

  • Nie można rozpocząć realizacji zadania, przed podpisaniem umowy o przyznaniu grantu!
  • Niezbędne jest złożenie kompletnego zgłoszenia o udzielenie grantu. Obowiązkowym warunkiem jest przedstawienie, wraz ze zgłoszeniem audytu energetycznego budynku jednorodzinnego objętego zgłoszeniem. W przypadku gdy zgłaszający nie posiada audytu energetycznego budynku jednorodzinnego, Miasto Szczecinek zleci na swój koszt jego wykonanie.
  • Przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna zgłoszenia o udzielenie grantu przez pracowników UM, a w przypadku braków formalnych - wezwanie do ich uzupełnienia.
  • Po uzupełnieniu zgłoszenia informacjami wynikającymi z audytu energetycznego i zakwalifikowaniu się do dofinansowania, Urząd Miasta zawiadomi grantobiorców o terminie podpisania umowy o powierzenie grantu.
  • Przyjęcie zgłoszenia wymagającego poprawy lub uzupełnienia lub konieczności sporządzenia audytu energetycznego budynku nie wstrzymuje oceny pozostałych zgłoszeń (tzn. pierwszeństwo mają kompletne zgłoszenia)
  • Dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu można rozpocząć realizację zgłoszonego zadania

UWAGA! Dofinansowanie będzie wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu zgłaszanego zadania. Zadanie, na które udzielone zostało wsparcie, musi być utrzymywane przez co najmniej 6 lat od dnia od daty płatności końcowej przez Województwo Zachodniopomorskie na konto Miasta.

Wnioski o przyznanie grantu należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM (parter budynku A) w terminie:od dnia 01 czerwca 2020 r. do dnia 31 października 2020r.

Decyduje kolejność kompletnych, poprawnie wypełnionych zgłoszeń!

Informacje uzupełniające na temat dofinansowania, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, można uzyskać w Urzędzie Miasta w Szczecinku pod numerem telefonu: 94 37 141 52.

Regulamin udzielania wsparcia, formularz zgłoszenia, rozliczenia, wzór umowy o powierzenie grantu  oraz niezbędne informacje dostępne na stronie BIP Miasta Szczecinek w zakładce: PRAWO LOKALNE/UCHWAŁY RADY MIASTA/ UCHWAŁA Nr XXI/215/2020 lub pod linkiem: bip.szczecinek.pl/?p=document&action=show&id=10063&bar_id=1731.

Szczegóły dotyczące projektu oraz przykładowo wypełnione zgłoszenie dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: Nm.pl