60 tys. zł na walkę z uzależnieniami

Publikowane od: 
27.05.2021

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

I.    Cele realizacji zadania:

  1. Rozwijanie pozaszkolnej profilaktyki uniwersalnej mającej na celu zapobieganie problemom i zachowaniom ryzykownym (w tym uzależnieniom behawioralnym).
  2. Wdrażanie projektów uwzględniających:
  • wiedzę na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych,
  • czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych,
  • pracę nad zachowaniami asertywnymi, prawidłowymi postawami wobec środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, 
  • wzmacnianie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, mediację rówieśniczą,
  • treningi komunikacji społecznej pomocnych w powrocie do zasad obowiązujących w kontaktach z innymi,  usprawniających integrację i klimat społeczny grup,
  • wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów oraz do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Na realizację zadania w roku 2021 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 60 tys. zł. W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe.

Składanie ofert na realizację zadania następuje do 16 czerwca 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Narkomania – zachowania alternatywne” Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta.

Bliższych informacji udziela Główny Specjalista ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 115, tel. 94 37 141 53.

Szczegóły oraz wzór oferty dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz