70 tys. zł na programy profilaktyczne

Publikowane od: 
19.01.2023

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację pozaszkolnych programów profilaktyki narkomanii dla dzieci i młodzieży promujących zachowania alternatywne wobec zachowań ryzykownych. Na realizację zadania w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę 70 tys. zł.

Składanie ofert na realizację zadania następuje do 9 lutego 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Narkomania – zachowania alternatywne” w Biurze Obsługi Interesanta UM lub przesłać pocztą.

Bliższych informacji udziela Główny Specjalista ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 115, tel. 94 37 141 53.

Wszystkie szczegóły dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: eska.pl