Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

Publikowane od: 
17.06.2021

Rada Miasta udzieliła dzisiaj Burmistrzowi Danielowi Rakowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Za przyjęciem pierwszej uchwały głosowano 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. W przypadku drugiej uchwały również 13 radnych było „za”, a 7 wstrzymało się od głosu.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone zostało prezentacją raportu o stanie miasta. W jej trakcie Burmistrz Daniel Rak szczegółowo omówił zarówno wyniki finansowe, jak i najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem Szczecinka. Następnie radni dyskutowali nad kształtem i danymi zawartymi w raporcie.

Ważnym punktem sesji było także przyjęcie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Uchwała w tej sprawie także została przyjęta przez radnych.

W trakcie czwartkowej sesji głosowano również nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V”, „Polna-5” oraz przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki”, a także wydzierżawieniem nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.

Tekst M. Ludewicz