Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Publikowane od: 
21.06.2019

Wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 otrzymał na środowej sesji Rady Miasta Burmistrz Daniel Rak. Podjęcia obu uchwał poprzedziła dyskusja, której początkiem była przedstawiona przez D. Raka prezentacja dotycząca raportu o stanie miasta. Raport, to dokument, który jest podsumowaniem działalności burmistrza w minionych dwunastu miesiącach ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, programów, strategii i uchwał (całość dostępna jest w załączniku).

- Dziękuję za udzielone mi dzisiaj poparcie. Jest ono dla mnie motywacją do dalszej, ciężkiej pracy na rzecz Szczecinka i jego mieszkańców – mówił po otrzymaniu wotum zaufania burmistrz Daniel Rak.

Podczas środowej sesji Rady Miasta podjęto także uchwałę w spawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek.

Radni zdecydowali również o trybie postępowania o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybie przeprowadzenia kontroli i sposobu rozliczenia dotacji.

Na zakończenie sesji zapadła decyzja o wprowadzeniu bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym - komunikacji miejskiej, realizowanym przez KM w Szczecinku.

Tekst i foto M. Ludewicz