Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Publikowane od: 
27.08.2020

Rada Miasta udzieliła dziś Burmistrzowi Danielowi Rakowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W obu przypadkach, za przyjęciem stosownych uchwał głosowało 12 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

Zanim jednak doszło do przyjęcia wspomnianych uchwał, Burmistrz Daniel Rak zaprezentował raport o stanie miasta Szczecinek. Zawarte zostały w nim najważniejsze informacje finansowe, sprawozdanie z realizacji programów i strategii, a także wykaz zadań wykonanych w 2019 roku, w tym wszystkie miejskie inwestycje. Burmistrz szczegółowo omówił także dane finansowe dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok.

- W roku 2019 zmniejszyliśmy zakładany deficyt budżetowy, a wolne środki, z którymi weszliśmy w rok 2020 były wyższe niż zakładano. To wynik naszej ciężkiej pracy. Taki stan finansów miasta jednoznacznie przemawia za starannym wykonaniem budżetu. Jako burmistrz zrobiłem wszystko, aby Szczecinek sprostał wyzwaniom, które przed nami stoją, także tych związanych z pandemią koronawirusa – podkreślał burmistrz Daniel Rak.

Podczas czwartkowej sesji radni przyjęli także m.in. uchwały dotyczące zbycia nieruchomości, oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchylili uchwałę z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1” w Szczecinku. W trakcie sesji zapadła też decyzja o nie uwzględnieniu petycji i pozostawieniu dwóch kolejnych bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne.

Tekst: M. Ludewicz, Foto: M. Szydlik