Dodatek osłonowy w Szczecinku

Publikowane od: 
10.01.2022

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie mające na celu ochronę osób i rodzin w trudnej sytuacji bytowej przed rosnącymi cenami energii, gazu i żywności. Świadczenie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku w budynku przy ul. Koszalińskiej 89.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody za nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy dostępny jest TUTAJ.

Wnioski będzie można składać od stycznia do 31 października 2022 r.:

  • elektronicznie;
  • tradycyjnie (papierowo) – w godzinach przyjmowania Interesantów przy ul. Koszalińskiej 89 albo wrzucając wypełniony druk wniosku do urny podawczej na parterze przy wejściu do budynku, lub za pośrednictwem Poczty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:  94 37 280 25, 94 37 280 26, 94 37 280 28, 94 37 280 29, 94 37 280 71.

Ważne informacje:

  • W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
  • Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
  • Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 października 2022 r. Świadczenia przyznane na wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r.. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r..
  • Przyznanie dodatku będzie następowało na podstawie informacji pisemnej, wyłącznie odmowa przyznania dodatku będzie się odbywała w trybie decyzji administracyjnej.
  • Pamiętajmy o prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz wpisaniu w druk wniosku adresu poczty elektronicznej – na ten adres będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Opr. M. Wilk. Foto: Nm.pl