Dodatkowe 60 tys. zł na rehabilitację

Publikowane od: 
03.10.2019

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020” w roku 2019.

Program skierowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które
1)    świadczą usługi medyczne w zakresie rehabilitacji leczniczej,
2)    posiadają odpowiedni sprzętem i wyposażeniem rehabilitacyjne oraz dysponują wykwalifikowanym personelem fizjoterapeutycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3)    gwarantują dostępność do świadczeń finansowanych w ramach Programu przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00,
4)    gwarantują wykonanie wysokiej jakości świadczeń rehabilitacyjnych potwierdzone certyfikatem jakości.

Odbiorcami programu będą osoby po 65 roku ze stwierdzoną dysfunkcją ruchu. Do zabiegów zostaną zakwalifikowani mieszkańcy Szczecinka, którzy przekroczyli 65 rok życia, zostali przebadani i uzyskali skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ortopeda traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej). Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli pacjent nie zostanie zarejestrowany w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia skierowania. Z programu nie będą mogły skorzystać osoby, które odbyły cykl rehabilitacyjny w ramach NFZ w ostatnich 6 miesiącach lub mają zaplanowane świadczenia w ciągu najbliższego miesiąca.

Program w całości finansowany będzie z budżetu Miasta Szczecinek. Na jego realizację w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu w roku 2019 przeznacza się dodatkowe środki w wysokości 60 tys. zł. Cenę pełnego 10-dniowego cyklu składającego się łącznie z 30 zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii ustala się na 300 zł.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Rehabilitacja 65+” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 08.10.2019 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Głównego specjalisty ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi (budynek B pok. 115, tel. 94 37 141 53).

Szczegóły dostępne są w załącznikach.