Dostępność turystyki i rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami

Publikowane od: 
05.05.2021

W dniach 1 czerwca – 2 sierpnia 2021 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Dostępność ponad barierami”.
Konkurs przewiduje wsparcie projektów mających na celu poprawę poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej, dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

Wniosek mogą składać:  

  1. Organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (instytucje kościelne, stowarzyszenia i związki JST, kluby sportowe), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) jest jednym z celów lub zadań statutowych, które prowadzą przez co najmniej 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
  2. Publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe.
  3. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji.
  4. Uprawnieni wnioskodawcy mogą składać wniosek w partnerstwie.

Organizatorem konkursu jest PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Więcej na stronie organizatora

fot. Pixabay