Granty PPGR - oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu

Publikowane od: 
07.03.2023

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Miastem Szczecinek, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia raz w roku oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu, przez okres dwóch lat od dnia zakończenia projektu.

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy składać do 28 kwietnia 2023 rw Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, w godzinach pracy urzędu.

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), z którym została podpisana Umowa darowizny.

W załączeniu wzór oświadczenia, do pobrania również w Biurze Obsługi Interesanta.