Konkurs na dystrybucję żywności

Data publikacji: 
04.01.2018

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania pn. „Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących”.

Zadanie polega na:
a)    zorganizowaniu transportów żywności z Banku Żywności do magazynu żywności w Szczecinku,
b)    prowadzeniu magazynu żywności,
c)    wydawaniu żywności mieszkańcom Szczecinka w punkcie wydawania żywności.

Na jego realizację w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 20 000 zł.

Składanie ofert na realizację zadania następuje do 25 stycznia 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dystrybucja artykułów spożywczych” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek.

Szczegóły dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl

Załącznik: