Konkurs na prowadzenie przedszkola

Data publikacji: 
06.04.2018

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola dla 820 dzieci w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to :
1)    w roku 2018 – od września do grudnia około 1 704 800,00 zł;
2)    w roku 2019 około–5 114  400,00 zł;
3)    w roku 2020 około–5 114  400,00 zł;
4)    w roku 2021- około–5 114  400,00 zł.

Konkurs jest adresowany do osób prawnych i fizycznych, które:
1)    wykażą się doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
2)    znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zadania;
3)    złożą ofertę o treści przewidzianej w ogłoszeniu;
4)    spełniają na dzień ogłoszenia konkursy wymagane obowiązującymi przepisami warunki lokalowe.

Oferta powinna zawierać m.in.:
1)    w przypadku osoby fizycznej – oznaczenie osoby prowadzącej przedszkole, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr PESEL i NIP. Gdy ofertę składa osoba prawna – firmę osoby prawnej i jej siedzibę, nr REGON i NIP, numer w Krajowym Rejestrze Sądowego;
2)    koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola, zawierającą ofertę edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą w zakresie realizacji podstawy programowej;
3)    planowaną liczbę dzieci wraz z podaną liczbą grup wiekowych oraz planowaną strukturę zatrudnienia, w tym liczbę pracowników proponowanych do zatrudnienia i obecnie zatrudnionych w przedszkolu na rok 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
4)    oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych niezbędnych do utworzenia i prowadzenia dodatkowo utworzonych miejsc w przedszkolu wraz z opisem tych warunków;
5)    wystawione nie później niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczeniu składek, opłat i innych danin publicznych;

Z podmiotami, które wygrają konkurs na utworzenie i prowadzenie niepublicznego przedszkola, zostanie podpisana umowa  o treści ustalonej przez Burmistrza Miasta Szczecinek. 

Przy ocenie merytorycznej będą brane następujące kryteria:
1)    godziny pracy przedszkola;
2)    warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,
z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, w szczególności placu zabaw, a także dostosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;
3)    organizacja żywienia dzieci w przedszkolu, w tym cena, liczba oraz jakość posiłków;
4)    kwalifikacje i doświadczenie kadry pedagogicznej, w tym posiadanie dodatkowych kwalifikacji, które mogą być wykorzystane w procesie wychowania przedszkolnego;
5)    liczba, rodzaj i sposób organizacji bezpłatnych zajęć dodatkowych;
6)    doświadczenie w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
7)    możliwość zorganizowania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8)    atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Termin składania ofert mija 12 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00. Dokumenty należy złożyć w Komunalnym Centrum Usług Wspólnych. W razie pytań prosimy o kontakt z panią Agnieszką Hanus: tel. 094 37 299 22.

Dokumenty dotyczące konkursu dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: miastozwizja.pl

Załącznik: