Konkurs na przeciwdziałanie uzależnieniom

Publikowane od: 
02.12.2019

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

I.     Nazwy zadań konkursowych wraz wysokością środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania
1.    Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób doznających przemocy – 50 000 zł.
2.    Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego – 50 000 zł.
3.    Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin - 23 5000 zł.
4.    Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowany w oparciu o ideę liderów młodzieżowych – 25 500 zł.
5.    Pozaszkolne programy profilaktyki narkomanii promujący zachowania alternatywne wobec zachowań ryzykownych – 39 000 zł.

II.    Terminy i warunki realizacji zadania
1.    Zadania 1-3 mają być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., zadanie 4 od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r., zadanie 5 od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
2.    Adresatami mają być mieszkańcy Szczecinka.
3.    Realizatorzy programu powinni przestrzegać zasad etyki zawodowej np. tajemnicy dotyczącej problemów klienta.
4.    Zadanie ma być realizowane zgodnie z zapisami umowy i informacjami zawartymi w załącznikach.

III.   Termin składania ofert
1.    Składanie ofert na realizację zadania następuje do 23 grudnia 2019 r. do godziny 10.00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.
2.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej odpowiednio napisem „Przeciwdziałanie przemocy”,  „Klub abstynenta”, „Narkomania – punkt konsultacyjny”, „Narkomania – lider młodzieżowy”, „Narkomania – zachowania alternatywne” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub przesłać pocztą.
3.    Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Bliższych informacji udziela Główny specjalista ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 115, tel. 94 37 141 53. Szczegóły dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: lubuskie.pl