Konkurs na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Publikowane od: 
06.02.2020

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.

                                                                                                              

Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 marca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku
zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

 1. I.       Rodzaj zadania publicznego

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

 1. II.      Nazwa zadania konkursowego

Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 1. III.    Cel realizacji zadania
 2. Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych.
 3. Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów
 4. Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział seniorów w kształtowaniu polityki publicznej.

 

 1. IV.    Opis zadania
 2. Składane projekty powinny uwzględniać:

a)     Łączenie działalności edukacyjno-kulturalnej z funkcją tworzenia więzi pokoleniowych
i międzypokoleniowych.

Celem proponowanych działań powinno być zaspokojenie potrzeb związanych z poszerzaniem wiedzy i umiejętności, samokształceniem, nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi, wypełnieniem wolnego czasu, poznawaniem nowych technologii i sposobów komunikowania się, a także możliwość realizacji zainteresowań i pasji.

Proponowane działania winny uwzględniać dążenie do zawiązywania więzi międzypokoleniowych, czyli włączania osób młodych w działania seniorów.

b)    Wzmacnianie aktywności społecznej, podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej oraz wolontariatu.

Proponowane działania winny uwzględniać wolontariat seniorów oraz wolontariat młodzieżowy skierowany do seniorów, którego wynikiem byłoby tworzenie międzypokoleniowego środowiska samopomocy.

 1. Zakres działań obligatoryjnych:

a)     organizacja zajęć edukacyjnych:

-    organizację w cyklu tygodniowym wykładów (minimum 1 wykład tygodniowo).

b) organizacja zajęć rekreacyjno-usprawniających:

- zajęcia prowadzone w obiektach sportowych lub na świeżym powietrzu (np. basen, gimnastyka, pilates, joga, nordic walking);

c) wspieranie integracji pokoleniowej i międzypokoleniowej:

- wymiana wiedzy, informacji, doświadczeń,

-    organizacja imprez i wydarzeń okolicznościowych,

-    wspieranie idei samopomocy koleżeńskiej,

-    organizacja spotkań z ciekawymi osobami, np. artystami, pisarzami, podróżnikami, badaczami;

d)                organizacja kursów komputerowych;

e)                 nauka języków obcych;

f)     organizacja warsztatów tematycznych lub zespołów zainteresowań (np. nauka rysunku,  robótek ręcznych, malarstwa, chór, brydż, szachy, taniec, klub literacki) - dostosowane do potrzeb słuchaczy UTW;

g)                organizacja zajęć kulturalnych poprzez udział słuchaczy w wydarzeniach kulturalnych
(np. teatr, kino, koncert, muzeum);

h)     organizacja wycieczek (np. krajoznawczych, do teatru, opery, muzeum).

 1. Zakres działań fakultatywnych:

a)      organizacja otwartych zajęć edukacyjnych (wykładów lub seminariów) dla wszystkich zainteresowanych seniorów mieszkańców Szczecinka,

b)      zajęcia z zakresu aktywności społecznej seniorów (np. kształcenia liderów lokalnych lub wolontariuszy działających na rzecz społeczności, w szczególności na rzecz seniorów);

c)      organizacja zajęć usprawniających i utrzymujących na optymalnym poziomie kondycję umysłu (różnorodne ćwiczenia funkcji poznawczych prowadzone przez specjalistów mających doświadczenie w pracy z osobami starszymi).

d)      spotkania informacyjne dotyczące oferty Miasta Szczecinek na rzecz seniorów oraz poświęcone omówieniu projektów miejskich.

e)      działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza w e współpracy z uczelniami wyższymi.

 

 

 1. V.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania
 2. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 25 000 zł,
  z czego od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku - 14 000 zł, od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku - 9 000 zł.
 3. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia.
 4. Wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów realizacji projektu.
 5. Udział wkładu finansowego oferenta nie może być mniejszy od udziału wkładu niefinansowego (wkładu osobowego i wkładu rzeczowego).

 

 1. VI.    Zasady przyznawania dotacji
 2. W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,

c)   załączą dokumenty wymienione w pkt. 3.

 1. Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 2. Do oferty należy dołączyć:

a)   kopię dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym,

b)   oryginał lub kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia w oparciu o ustawę z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.) opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu lub kopii) w wysokości 17 zł wniesionej na rachunek Urzędu Miasta w Szczecinku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001.

 1. Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem poprzez zawarcie na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu opatrzonej datą formuły o treści: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od… do…” wraz z podpisem jednej z osób posiadającej prawo reprezentacji oferenta.

 

 1. VII.   Terminy i warunki realizacji zadania
 2. Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 1 marca 2020 roku do
  30 czerwca 2021 r.

 

 1. Adresatami mają być seniorzy - mieszkańcy Szczecinka.
 2. Zadanie ma być realizowane zgodnie z zapisami umowy i informacjami zawartymi w załącznikach.
 3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi
  w kalkulacji przewidywanych kosztów, przy czym przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.  

10. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w warunkach realizacji umowy dotyczące wyłącznie przyszłych działań i związanych z nimi terminów realizacji, kosztów powiązanych z działaniami, w tym utworzenie nowych pozycji w kosztorysie oraz rezultatów do osiągnięcia, przy czym wprowadzane zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego, na który została podpisana umowa.

11. Propozycje zmian warunków realizacji zadania zleceniobiorca zgłasza w formie podpisanego przez upoważnione osoby wniosku wraz z upoważnieniem.

12. Zmiany, po ich akceptacji przez stronę rozpatrującą wniosek, wymagają formy pisemnej w formie podpisanego przez obie strony aneksu.

 

VII. Termin składania ofert

 1. Składanie ofert na realizację zadania następuje do 27 lutego 2020 r. do godziny 1530.
  O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.
 2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.
 3. Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione
  w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 21 dni od terminu składania ofert.
 2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Szczecinek zgodnie z następującymi kryteriami:

a)   możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta z uwzględnieniem warunków realizacji zadania określonych w ogłoszeniu – od 0 do 10 pkt.

b)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów - – od 0 do 25 pkt.

c)   proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – od 0 do 25 pkt.

d)   planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – od 0 do 20 pkt.

e)   doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – od 0 do 20 pkt.

 1. Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 3. W przypadku otrzymania mniejszej dotacji niż wnioskowana i wynegocjowania mniejszego zakresu rzeczowego zadania, przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego planu i harmonogramu, a jeżeli jest to niezbędne, to również zaktualizowanego opisu rezultatów.
 4. Burmistrz Miasta Szczecinek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

 

IX. Zrealizowane w roku poprzednim i bieżącym zadania Miasta Szczecinek tego samego rodzaju i związane z nimi koszty.

a)   w 2018 r. – 14 000 zł,

b)   w 2019 r. –   8 500 zł.

Bliższych informacji udziela Główny specjalista ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 115, tel. 94 37 141 53.

Załącznik: