Konkurs na wsparcie zadań publicznych

Publikowane od: 
01.03.2019


Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych

I. Nazwa zadania
Realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, skierowanych do mieszkańców Miasta Szczecinek których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
1.    Maksymalna kwota przeznaczona z budżetu Miasta Szczecinek na realizację zadań w 2019 roku wynosi 20 000 zł.
2.    W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Burmistrz Miasta może ogłosić konkurs uzupełniający.
3.    Wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 100% wkładu własnego, wymaganego zgodnie z zasadami innych konkursów na realizację zadań przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

III. Warunki i zasady składania ofert
1.    Otwarty konkurs ofert dotyczy realizacji zadań publicznych wymienionych w art. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
2.    Źródłami zewnętrznymi, o których mowa w pkt. 1 mogą być między innymi fundusze:
a)    Unii Europejskiej,
b)    innych państw i organizacji międzynarodowych,
c)    polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
d)    podmiotów komercyjnych,
e)    administracji samorządowej,
f)    administracji rządowej.
3.    W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie zadeklarowanej w ofercie,
c) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.
4.    Konkurs obejmuje zadania, których realizacja w części finansowanej z budżetu Miasta Szczecinek rozpoczyna nie wcześniej niż data podpisania umowy, a kończy nie później niż 31 grudnia 2019 r.
5.    Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. poz. 1300).
6.    W ofercie należy podać informację na temat zewnętrznych środków finansowych, które oferent zamierza pozyskać, zawierającą następujące dane:
a)    nazwę funduszu, do którego oferent złożył wniosek o dotację,
b)    termin złożenia wniosku o dotację, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu,
c)    przewidywany termin podpisania umowy z grantodawcą zewnętrznym.

IV. Termin składania ofert
1.    Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie, w terminie: od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przed 30.11.2018 r., Miasto Szczecinek na oficjalnej stronie internetowej www.szczecinek.pl  zamieści informację o wstrzymaniu naboru wniosków. Wnioski, które wpłyną po zamieszczeniu ww. informacji będą odsyłane nadawcy bez rozpatrzenia.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na wkład własny” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,  pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.
3.    Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4.    Terminy pracy Komisji konkursowej będą dostępne na stronie internetowej Miasta Szczecinek Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu poprawnego pod względem formalnym wniosku.

V. Zasady przyznawania dotacji
1.    Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
a)    wartość merytoryczna projektu (opis potrzeb i celów zadania, opis realizacji zdania, zakładane rezultaty)
0-15 pkt.,
b)    kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania 0-5 pkt.,
c)    adekwatność przewidywanych kosztów realizacji zadania do założonych działań i efektów 0-5 pkt.,
d)    planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 0-5 pkt.,
e)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0-5 pkt.,
f)    dotychczasowa współpraca z Miastem Szczecinek (rzetelność  i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków) 0-5 pkt.,
g)    atrakcyjność i dostosowanie projektu do aktualnych potrzeb mieszkańców Szczecinka 0-5 pkt.,
h)    staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej 0-5 pkt.
2.    Oferty wybrane do realizacji muszą uzyskać co najmniej 25 punktów (50% maksymalnej liczby punktów do zdobycia).
3. Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.
4.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
5.    Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające  wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6.    W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
7.    Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.
8.    Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych na wsparcie zadań publicznych Miasta Szczecinek będzie możliwe dopiero po przedstawieniu dowodu uzyskania przez oferenta dotacji ze źródeł zewnętrznych w postaci umowy, porozumienia lub innego dokumentu.
9.    W przypadku, gdy oferent nie uzyska dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, umowa nie zostanie zawarta.
10.    Na realizację zadania konkursowego z budżetu Miasta Szczecinek w roku 2017 oraz w roku 2018 zaplanowanych po 20 000 zł. Kwoty te nie zostały wykorzystane.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 94 37 141 53 oraz w pok. 120 budynku B Urzędu Miasta Szczecinek.

Załącznik: