Konkurs na wsparcie zadań publicznych

Publikowane od: 
05.08.2020

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

Maksymalna kwota przeznaczona z budżetu Miasta Szczecinek na realizację zadań w 2020 roku wynosi 20 000 zł. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja w części finansowanej z budżetu Miasta Szczecinek rozpoczyna nie wcześniej niż data podpisania umowy, a kończy nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie, w terminie: do dnia 30 listopada 2020 r. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przed 30.11.2020 r., Miasto Szczecinek na stronie internetowej www.szczecinek.pl zamieści informację o wstrzymaniu naboru wniosków. Wnioski, które wpłyną po zamieszczeniu ww. informacji będą odsyłane nadawcy bez rozpatrzenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na wkład własny” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek lub przesłać pocztą.

Szczegóły i wszystkie niezbędne formularze dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: miastozwizja.pl