Konkurs na wsparcie zadań publicznych

Publikowane od: 
10.06.2021

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania z funduszy zewnętrznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1. Maksymalna kwota przeznaczona z budżetu Miasta Szczecinek na realizację zadań w 2021 roku wynosi 20 000 zł.

2. Wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 100% wkładu własnego, wymaganego zgodnie z zasadami innych konkursów na realizację zadań przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Warunki i zasady składania ofert

1. Otwarty konkurs ofert dotyczy realizacji zadań publicznych wymienionych w art. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

2. Źródłami zewnętrznymi, o których mowa w pkt. 1 mogą być między innymi fundusze:

a)   Unii Europejskiej,

b)   innych państw i organizacji międzynarodowych,

c)   polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,

d)   podmiotów komercyjnych,

e)   administracji samorządowej,

f)    administracji rządowej.

3. W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie zadeklarowanej w ofercie,

c) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

4. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja w części finansowanej z budżetu Miasta Szczecinek rozpoczyna nie wcześniej niż data podpisania umowy, a kończy nie później niż 31 grudnia 2021 r.

5. Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2057).

6. W ofercie należy podać informację na temat zewnętrznych środków finansowych, które oferent zamierza pozyskać, zawierającą następujące dane:

a)   nazwę funduszu, do którego oferent złożył wniosek o dotację,

b)   termin złożenia wniosku o dotację, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu,

c)   przewidywany termin podpisania umowy z grantodawcą zewnętrznym.

 Termin składania ofert

1. Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie, w terminie: do dnia 30 listopada 2021 r. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przed 30.11.2020 r., Miasto Szczecinek na stronie internetowej www.szczecinek.pl  zamieści informację o wstrzymaniu naboru wniosków. Wnioski, które wpłyną po zamieszczeniu ww. informacji będą odsyłane nadawcy bez rozpatrzenia.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na wkład własny” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,  pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3. Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Terminy pracy Komisji konkursowej będą dostępne na stronie internetowej Miasta Szczecinek. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty wpływu poprawnego pod względem formalnym wniosku.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 37 141 53 oraz w pok. 115 budynku B Urzędu Miasta Szczecinek.

W załączniku znajduje się pełna treść ogłoszenia oraz wzór formularza oferty.

Załącznik: