MOPS pomaga pracownikom Opaku

Publikowane od: 
13.08.2019

Informujemy, że w związku z pożarem firmy Opak, pracownicy zakładu mieszkający w Szczecinku znajdujący się w trudnej sytuacji bytowej mogą zwrócić się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 4, (mieszkańcy innych miejscowości zgłaszają się do ośrodków pomocy społecznej w miejscu swojego zamieszkania).

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pokoju nr 3 lub 6 do pracowników pierwszego kontaktu (pokoje przy głównym wejściu do Ośrodka, na parterze) codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00, w czwartki od 8:00 do 16:00.

Zgłaszając się o pomoc proszę zabrać: dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, m.in.:

  • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc poprzedzający zgłoszenie;
  • decyzje i odcinki rent i emerytur;
  • rachunki potwierdzające wydatki mieszkaniowe, spłatę pożyczek, kredytów;
  • rachunki potwierdzające koszty leczenia;
  • kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby;
  • inne obrazujące sytuację rodziny.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu. Wnioski o pomoc rozpatrywane będą indywidualnie w zależności od sytuacji osoby lub rodziny.

Informacje na temat możliwych form pomocy można uzyskać również pod nr telefonów: 94 37 280 34 i 94 37 280 03, codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00, w czwartki od 8:00 do 16:00.

Działania Ośrodka realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowo w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku została wyznaczona osoba do udzielania informacji dla pracowników Opaku. Osoby poszkodowane poszukujące pomocy wynikające z sytuacji zatrudnieniowej będą obsługiwane w pokoju nr 12 na I piętrze i pod numerami telefonów: 94 37 53 931 lub 94 37 28888. Z kolei pracownicy, którzy będą potrzebować wsparcia psychologicznego bądź pedagogicznego (terapeuty rodzinnego) będą je mieli zagwarantowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W celu umówienia ze specjalistą prosimy o kontakt w PCPR przy ul. Wiatracznej 1, w pokoju nr 7 i pod nr telefonu 94 72 37 111.

Opr. M. Ludewicz