Na sesji o opłacie za odpady

Publikowane od: 
18.03.2021

Zapraszamy na zdalną nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 25 marca (czwartek) o godz.14:00, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta z dnia 18.02.2021 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.
4.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
5.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o.
6.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Zachodniopomorskie” sp. z o.o.
7.    Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
8.    Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2021 roku.
9.    Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
10.    Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2021-2024”.
11.    Uchwała w sprawie przyjęcia „programu opieki nad zabytkami Miasta Szczecinek na lata 2021-2024”.
12.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
13.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
14.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
15.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
16.    Wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz