Na sesji o pomocy dla przedsiębiorców

Publikowane od: 
15.02.2021

Zapraszamy na zdalną sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz.14:00, z następującym porządkiem obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta: z dnia 23.12.2020 r. oraz z dnia 08.01.2021 r.
3.    Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
4.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Szczecinek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego.
5.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
6.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  bez obowiązku dokonywania dopłat.
8.    Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
9.    Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Miasta Szczecinek i zwrotu części tej opłaty.
10.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Matejki” w Szczecinku.
11.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Narutowicza II” w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na terenie Miasta Szczecinek.
13.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/201/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
14.    Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr P-1.4131.18.2021.EM z dnia 20 stycznia 2021 r.
15.    Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców Szczecinka w dniu 08.01.2021 r.
16.    Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciw COVID-19 według właściwości.
17.    Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 według właściwości.
18.    Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej zagrożeń dla zdrowia szczepionek na COVID-19 według właściwości.
19.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.

Opr. M. Ludewicz