Na sesji o programie „Teleopieki”

Publikowane od: 
20.09.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 26 września (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad:  

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji: z 19.06.2019 r., z  09.08.2019 r. oraz z 27.08.2019 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.
5.    Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7.    Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
8.    Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020.
9.    Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców miasta Szczecinek".
10.    Uchwała w sprawie ustalenia opłat  za wynajem pomieszczeń i obiektów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Burmistrz Miasta Szczecinek jest organem prowadzącym.
11.    Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Szczecinek, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.
12.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek.
13.    Uchwała w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym na terenie Miasta Szczecinek, za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.
14.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1” w Szczecinku.
15.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-4” w Szczecinku.
16.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.
17.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Cieślaka-Sikorskiego" w Szczecinku.
18.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kilińskiego" w Szczecinku.
19.    Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników.
20.    Uchwała w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
21.    Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Szczecinku.
22.    Uchwała w sprawie zgłoszenia inicjatywy nadania orderu.
23.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
24.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
25.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
26.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
27.    Wnioski i oświadczenia radnych.
28.    Zakończenie sesji.