Na sesji o raporcie o stanie miasta

Publikowane od: 
18.06.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w 19 czerwca (środa) o godz. 12.00, w sali posiedzeń (nr 101) - I piętro UM, z następującym porządkiem obrad:  
 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Raport o stanie miasta Szczecinek za 2018 rok.
3.    Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek wotum zaufania.
4.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
5.    Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
6.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.
7.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
8.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9.    Uchwała w sprawie Statutu Miasta Szczecinek.
10.    Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek.
11.    Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
12.    Uchwała w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli i sposobu rozliczenia dotacji.
13.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
14.    Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
15.    Uchwała w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2020- 2023.
16.    Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Zachód II.
17.    Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Wodociągowa-Rzeczna.
18.    Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Kopernika-Winniczna.
19.    Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Centrum.
20.    Uchwała w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym - komunikacji miejskiej, realizowanym przez Komunikację Miejską spółkę z o.o. w Szczecinku.
21.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
22.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
23.    Wnioski i informacje radnych.
24.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz. Foto: M. Wilk