Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Publikowane od: 
10.01.2023

Burmistrz Miasta Szczecinek zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w związku z prowadzonymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek na lata 2023-2033

W dniu 29 listopada 2022 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek na lata 2023-2033. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą LV/485/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Szczecinek, jako obszar miasta wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Szczecinku mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji, do których zalicza się starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych mieszkańców, brak różnorodnej oferty pracy, długotrwałe bezrobocie, niski poziom edukacji, niska jakość powietrza, niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjną, czy zły stan techniczny przestrzeni publicznej. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w mieście przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek na lata 2023-2033.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 25 stycznia 2023 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@um.szczecinek.pl w formie pisemnej na adres: Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Szczecinek.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) z datą wpływu po dniu 25 stycznia 2023 r.,

b) bez danych kontaktowych,

c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek na lata 2023-2033!

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji