Nabór wniosków na miejskie stypendia

Publikowane od: 
06.10.2020

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendia Miasta Szczecinek za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe!

STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ COROCZNIE UCZNIOM I STUDENTOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK, W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

 • 12 stypendiów uczniom szkół podstawowych,
 • 2 stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych,
 • 2 stypendia artystyczne – uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek – za wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • 3 stypendia sportowcom - uczniom jednej z wyżej wymienionych szkół,  za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • 2 stypendia studentom, którzy w dniu złożenia wniosku stypendialnego nie przekroczyli wieku 26. lat.

STYPENDIUM MOŻE BYĆ PRZYZNANE:

 • uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych  i ponadpodstawowych za wyniki   w nauce i szczególne osiągnięcia,
 • uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji  artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek za szczególne osiągnięcia artystyczne  i za wyniki w nauce, 
 • uczniom – sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe,  
 • studentom od II roku studiów dziennych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia,  
 • absolwentom szkół, o których mowa w pkt. a i b, po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

WNIOSKI O STYPENDIUM DO BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK MOGĄ ZŁOŻYĆ:

dyrektorzy szkół z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez:

 • dyrektora szkoły podstawowej nie może przekroczyć liczby 12,
 • dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej nie może przekroczyć liczby 2,
 • dyrektora szkoły muzycznej nie może przekroczyć liczby 2,

statutowi przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek – ilość wniosków składanych przez jedno stowarzyszenie lub organizację nie może przekroczyć liczby 2,

statutowi przedstawiciele klubów sportowych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek, z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez jeden klub nie może przekroczyć liczby 3,

studenci.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wnioski o stypendia dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych  powinny zawierać następujące dokumenty:

 • pisemny wniosek z uzasadnieniem szczególnych osiągnięć ucznia podpisany przez  dyrektora i poświadczony odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi:

        1) uzyskanie tytułu laureata centralnych, wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalisty centralnych, wojewódzkich  konkursów, olimpiad przedmiotowych,
        2) osiągnięcia z konkursów przedmiotowych na szczeblu regionalnym, powiatowym , miejskim  i szkolnym lub inne szczególne osiągnięcia,
        3) uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen 4,5 ,

 • kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,
 • inne dokumenty uzasadniające wniosek.

Wnioski o stypendia dla uczniów-sportowców, składane przez kluby sportowe powinny zawierać:

 • dokumenty uzasadniające wniosek tj. potwierdzające:

        1)  osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w:  Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy,
        2) osiągnięcia na szczeblu krajowym w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  Młodzieży, w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski lub ogólnopolskich turniejach  klasyfikacyjnych,
        3)  osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, powiatowym, miejskim i szkolnym oraz inne szczególne osiągnięcia sportowe,

 • kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,
 • uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen  3,5.

Wnioski o stypendia dla uczniów szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych powinny zawierać następujące dokumenty uzasadniające wniosek:

 • kserokopie zaświadczeń, dyplomów o uzyskanych czołowych miejscach w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu zagranicznym, ogólnopolskim oraz w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego, potwierdzone przez dyrektora w przypadku szkoły muzycznej lub statutowego przedstawiciela  w przypadku stowarzyszeń i organizacji  artystycznych,
 • kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,
 • uzyskanie przez ucznia co najmniej dobrej oceny z zachowania i średniej ocen  4,0 ,
 • inne dokumenty uzasadniające wniosek.

Student ubiegający się o stypendium winien złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o stypendium,
 • zaświadczenie z uczelni o uzyskanych wynikach ( średnia ocen) za dany rok akademicki,
 • zaświadczenie o wpisie na następny semestr,
 • kserokopię karty egzaminacyjnej z danego roku akademickiego, poświadczoną przez uczelnię,
 • inne dokumenty uzasadniające wniosek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinku

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Termin złożenia dokumentów upływa 5 listopada.
 • W przypadku, gdy w terminie do 5 listopada nie wpłynie żaden wniosek w danej kategorii, ustala się drugi termin składania wniosków w tej kategorii do 7 grudnia.
 • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek opiniuje złożone wnioski do 10 listopada, a w przypadku wniosków, o których mowa w punkcie nr 2 , w terminie do 7 grudnia.
Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz