Nowa opłata za wywóz śmieci!

Publikowane od: 
31.03.2020

Od 1 kwietnia 2020 r. zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Kto musi złożyć nową deklarację śmieciową?

Urząd Miasta informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XIX/193/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 686) od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 48,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • właściciel nieruchomości jednorodzinnej, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym może skorzystać ze zwolnienia w wys. 5% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, dla części nieruchomości niezamieszkałej stawki za pojemniki z odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2020 r. wyniosą:

Wielkości pojemników na odpady zmieszane

Stawki opłaty za pojemnik, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

  120 l

5,90 zł

11,80 zł

  240 l

11,80 zł

23,60 zł

  360 l

17,70 zł

35,40 zł

  550 l

24,60 zł

49,20 zł

  660 l

32,50 zł

65,00 zł

  770 l

37,90 zł

75,80 zł

1100 l

54,10 zł

108,20 zł

 

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z uchwałą Nr XIX/194/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 687), od 1 kwietnia 2020 r. zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności sposób obliczania opłaty dla części nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (część G deklaracji).

Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r., zobowiązani są:

  • właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  • właściciele tzw. nieruchomości mieszanej, w której prowadzona jest działalność gospodarcza (od dnia 1 kwietnia 2020 r. w deklaracji -część G- należy uwzględnić ilość pojemników dla każdej z powstających na nieruchomości frakcji, zarówno odpadów zmieszanych jak i segregowanych, dla części nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza);
  • właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy z uwagi na kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, chcą uzyskać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA!  Skorzystanie z częściowego zwolnienia wyklucza możliwość oddawania bioodpadów podczas zbiórki odpadów segregowanych spod nieruchomości oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 Wzór deklaracji obowiązującej od 1 kwietnia 2020r. dostępny jest TUTAJ.

Nie muszą składać nowych deklaracji:

Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych i na której nie występuje zmiana danych, mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych) nie muszą składać nowych deklaracji. W takim przypadku właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz numery indywidualnych rachunków bankowych nie ulegają zmianie, wobec czego opłatę należy uiszczać z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl