Nowy regulamin utrzymania porządku

Publikowane od: 
15.02.2021

Informujemy, że z dniem 17 lutego 2021 roku wchodzi w życie uchwała nr XXX/284/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek oraz uchwała nr XXX/285/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym z dniem 17 lutego 2021 r. ważność utracą przedmiotowe uchwały obowiązujące dotychczas.

Wprowadzenie nowego regulaminu jest wynikiem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie w dniu 6 września 2019 roku. W stosunku do zapisów dotychczas obowiązującego regulaminu, wprowadzono m.in. przyjmowanie przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, w szczególności igieł i strzykawek oraz odpadów tekstyliów i odzieży. Doprecyzowano także warunki rozmieszczania pojemników oraz warunki utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Uszczegółowiono również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe określając np. kiedy pies powinien być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Zmiany wprowadzone w szczegółowych zasadach świadczenia usług odbioru odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za ich odbiór są natomiast konsekwencją zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek. Dotyczą one w szczególności poszerzenia katalogu odpadów komunalnych przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przedmiotowej ustawie doprecyzowano również przepisy dotyczące utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

Z treścią ww. uchwał można się zapoznać pod poniższymi linkami:

Uchwała Nr XXX/284/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek. TUTAJ.

Uchwała Nr XXX/285/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz