Obradowała Rada Miasta

Data publikacji: 
29.08.2017

W poniedziałek, 28.08.2017 r., na sesji zebrała się Rada Miasta Szczecinek. Na sali obrad zasiadło 16 radnych, którzy „stawili czoła” 20 punktom zapisanym w porządku obrad.

Przed rozpoczęciem obrad radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego kilka dni temu pierwszego przewodniczącego Rady Miasta Szczecinka Grzegorza Misiakowskiego. 

Po załatwieniu spraw regulaminowych radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2017-2025.

W dalszej części obrad Rada zdecydowała o zbyciu nieruchomości stanowiących własność miasta, zwolnieniu z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Chodzi o „Dzień bez Samochodu” - 22 września br. oraz podjęła decyzję w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku w ośmioletnią szkołę. Podobne uchwały radni podjęli w stosunku do: Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich.

W dalszej części obrad radni zdecydowali o zmianie nazw ulic: Leona Kruczkowskiego i 28-go Lutego. Radni Klubu Platformy Obywatelskiej zaproponowali odpowiednio Czesława Miłosza i Warcisława IV. Z kolei radni opozycyjnego ugrupowania „Razem dla Szczecinka” - Józefa Mackiewicza i Aleję Solidarności. Ostatecznie w głosowaniu 13 głosami za i 3 przeciw radni nadali nowego patrona ul. 28-go Lutego - Warcisława IV, Leona Kruczkowskiego - Czesława Miłosza - 12 głosów za, 1 wstrzymujący się, 3 przeciw.

Radni rozpatrzyli też wniosek o ufundowanie tablicy upamiętniającej Wiesława Adamskiego oraz podjęli decyzję w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

Sprawozdanie Burmistrza, informacja Przewodniczącej Rady Miasta oraz zapytania radnych zakończyły obrady.

W ostatnim z punktów radna Renata Rak poprosiła o wyjaśnienie sytuacji z fontanną na Placu Wolności. Odpowiedział wiceburmistrz Daniel Rak. O „sypiącą” się wciąż fontannę dopytywali też radni: Roman Matuszak i Andrzej Grobelny.

Z kolei radny Zdzisław Miechowiecki, oprócz wspomnianej fontanny poprosił również o wyjaśnienia w kwestii inwestycji na Placu Wolności i sąsiednich ulicach.

Tekst, foto i video: www.miastozwizja.pl