Ogłoszenie konkursu ofert

Publikowane od: 
17.11.2021

Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza

otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie w 2022 roku placówek wsparcia dziennego”

 W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 Rodzaj zadania publicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Nazwa zadania konkursowego

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

 Cel realizacji zadania

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez objęcie opieką i wychowaniem dzieci z tych rodzin, zapewnienie im możliwości uczestnictwa w zajęciach adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb i deficytów.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania

Na realizację zadania w roku 2022 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 770 000 zł (słownie siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

 Termin składania ofert

Składanie ofert na realizację zadania następuje do 8 grudnia 2021 r.

 

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz formularz ofertowy, na którym należy sporządzić ofertę do pobrania poniżej.

Załącznik: