Opłaty za użytkowanie gruntów pod garażami

Publikowane od: 
06.03.2019

W lutym 2019 roku nastąpiła zmiana przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2018r. poz.2204 z późn. zm) dotycząca stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod garażami .  W art. 72 ust.3 dopisano pkt. 3b) w brzmieniu :
,, za nieruchomości gruntowe , na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej albo nieruchomości przeznaczone na te cele wynosi  - 1% ceny”.

Powyższa zmiana oznacza, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za grunty pod garażami lub za grunty przeznaczone na te cele zmniejszą się , ponieważ dotychczas stawka procentowa opłaty wynosiła 3% ceny.

Wysokość nowej zmniejszonej opłaty można w prosty sposób obliczyć dzieląc dotychczas obowiązującą opłatę na 3 .
( przykład :  dotychczas obowiązująca opłata 99 zł   : 3 = nowa opłata 33 zł )

Termin na wniesienie opłaty nie zmienia się i upływa w dniu 31.03.2019r.

Jeżeli w dniu wejścia w życie zmiany tj. w dniu 13.02.2019r. obowiązywała stawka procentowa niezgodna z wyżej przywołanym art.72 ust.3 pkt 3b Burmistrz w terminie 6-ciu miesięcy licząc od dnia 13.02.2019r. poinformuje na piśmie użytkowników wieczystych o nowej wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej od 2019r.

W przypadku , jeżeli opłata roczna za 2019r. została wniesiona w dotychczas obowiązującej wysokości nadpłata powstała z tego tytułu na wniosek użytkownika wieczystego zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań.