Otwarte Strefy Aktywności 2019

Publikowane od: 
05.02.2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Oprócz JST wnioski mogą również składać: stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną (np. spółdzielnie mieszkaniowe) – do czego serdecznie zachęcamy!

Wysokość dotacji na terenie miasta Szczecinek:

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu, na terenie miasta Szczecinek, może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania.

Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:

- dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł

- dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł

Termin składania wniosków: od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/.

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego, należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać lub złożyć wraz z załącznikami na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2019-rok/2476,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html