Parlament nakłada opłatę za retencję

Publikowane od: 
29.03.2019

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem. Obiekty te muszę mieć wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Wpływy z tytułu opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z w/w ustawą wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej, jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.
W związku z powyższym władający nieruchomością o powierzchni powyżej  3500 m2, która została zabudowana, w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 – do Burmistrza Miasta Szczecinek do dnia 30 kwietnia 2019 roku dostarczając wypełnione oświadczenie. Oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej na adres:
Urząd Miasta Szczecinek,
pl. Wolności 13,
78-400 Szczecinek.

Po upływie tego terminu zostaną wszczęte postępowania kontrolne w celu ustalenia opłaty.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek BOI, Referacie Ochrony Środowiska, pok. 116. Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska –tel. (94) 37 141 34, (94)37 141 69.

Opr. M. Ludewicz