Po konsultacji „uchwał śmieciowych”

Publikowane od: 
08.04.2019

Zgodnie z obowiązującym prawem odbyły się konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek:

1) Uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

2) Uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W wyznaczonym terminie swoje uwagi do projektów uchwał wniosły: Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego”, Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza”, Stowarzyszenie Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego oraz Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku. Pełny wykaz uwag i wniosków zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych, jak również sposób w jaki zostały rozpatrzone, przedstawiono w tabeli poniżej.

                                                                                            

 

Lp.

Uwagi do projektów uchwał

 

Uzasadnienie

Organizacja wnosząca uwagi oraz wynik rozpatrzenia

Obecny zapis projektu uchwały

Proponowane brzmienie zapisu

1.

§ 1

1.Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszka-łych określonej w art. 6j
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.), zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpa-dami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody
z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej
w § 2.

 

I wszystkie pozostałe paragrafy.

Poprzedni zapis uchwały
w tej sprawie uchwała Nr XVIII/165/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia staw-ki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5485).

 

W ocenie zarządu oraz podopiecznych Fundacji zmiana sposobu rozliczania wywozu śmieci nie będzie sprawiedliwa. Zużycie wody przez poszczególne osoby nie jest jednakowe – jedni zużywają mniej, inni więcej. Karani wyższą opłatą za śmieci będą ci, którzy zużywają więcej. Na bied-niejszych gospodarstwach domo-wych proponowane rozliczanie śmieci uzależnione od zużycia wody wymusi oszczędności
w zużyciu wody kosztem np. higieny osobistej.

Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego”

 

Propozycji nie uwzględniono.

 

2.

§ 1

1.Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określonej
w art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i po-rządku w gminach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454,
z późn.zm.), zgodnie z którą

Powrócić do zapisów uprzedniej ustawy – t.j. uchwały Nr XVIII/165/2015 Rady Miasta Szczecinek
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gos-podarowanie odpadami ko-munalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz. 5485).

Uzasadnienie nie przemawia do nas. Jedynie ułatwi naliczanie – naszym zdaniem zawyżonych – opłat. Prosimy o przeliczenie ew. podwyżki opłat wg starej metody
i dopiero to poddać ponownym konsultacjom.

Powszechnie docierają do nas liczne głosy – z którymi nota bene się zgadzamy – że najbardziej sprawiedliwa jest metoda według liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza”

 

Propozycji nie uwzględniono.

 

 

Lp.

Uwagi do projektów uchwał

 

Uzasadnienie

Organizacja wnosząca uwagi oraz wynik rozpatrzenia

Obecny zapis projektu uchwały

Proponowane brzmienie zapisu

 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2.

 

[I kolejne zapisy.]

 

Czyli taka jak obecnie. Jest to metoda powszechnie zrozumiała
i odbierana jako sprawiedliwa. Znaleźć można jakieś „ale”, z tym, że tutaj mamy najwięcej ZA a najmniej przeciw. Niech UM Szczecinek wyliczy ile będzie wynosić podwyżka wg starej metody i nad tym się zasta-nówmy, a nie twórzmy jakichś – mocno kontrowersyjnych –nowych tworów prawno-finansowych!

 

3.

§ 1

1.Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszka-łych określonej w art. 6j
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.), zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpada-mi komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody
z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej
w § 2.

[I kolejne zapisy.]

Powrócić do zapisów uprzedniej ustawy – t.j. uchwały Nr XVIII/165/2015 Rady Miasta Szczecinek
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gos-podarowanie odpadami ko-munalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5485).

Uzasadnienie nie przemawia do nas. Jedynie ułatwi naliczanie – naszym zdaniem zawyżonych – opłat. Prosimy o przeliczenie ew. podwyżki opłat wg starej metody
i dopiero to poddać ponownym konsultacjom. Powszechnie docie-rają do nas liczne głosy – z którymi nota bene się zgadzamy – że naj-bardziej sprawiedliwa jest metoda według liczby osób zamiesz-kujących nieruchomość. Czyli taka jak obecnie. Jest to metoda powszechnie zrozumiała i odbie-rana jako sprawiedliwa. Znaleźć można jakieś „ale”, z tym, że tutaj mamy najwięcej ZA a najmniej przeciw. Niech UM Szczecinek wyliczy ile będzie wynosić podwyżka wg starej metody i nad tym się zastanówmy, a nie twórzmy jakichś – mocno kontrowersyjnych – nowych two-rów prawno-finansowych!

Stowarzyszenie Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego

 

Propozycji nie uwzględniono.

 

 

Lp.

Uwagi do projektów uchwał

 

Uzasadnienie

Organizacja wnosząca uwagi oraz wynik rozpatrzenia

Obecny zapis projektu uchwały

Proponowane brzmienie zapisu

4.

§ 3 Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
o charakterze mieszanym, tj. w skład których wchodzą części zamieszkałe i nie-zamieszkałe, w ten sposób, że:

1) w części nieruchomości, gdzie zamieszkują miesz-kańcy opłata naliczana jest zgodnie z § 1;

2) w części nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata naliczana jest zgodnie z § 4.

§ 3 Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym,
tj. w skład których wchodzą części zamieszkałe
i niezamieszkałe, w ten sposób, że:

1) w części nieruchomości, gdzie zamieszkują miesz-kańcy opłata naliczana jest zgodnie z §1;

2) w części nieruchomości, gdzie nie zamieszkują miesz-kańcy, a powstają odpady komunalne opłata naliczana jest zgodnie z § 4.

3) Od ilości zużytej wody na nieruchomościach „miesza-nych” należy odliczyć wodę zużywaną na niezamieszkałą część nieruchomości.

Koniecznym jest, aby uchwała określała precyzyjnie, sposób obliczania opłat. Obecnie brzmie-nie nie jest jednoznaczne i nie stanowi przykładu dobrej legislacji, z uwagi na nieścisłości. Konieczne jest, by uchwała precyzyjnie okreś-lała sposób w jaki wyliczona będzie należność za odpady komunalne w nieruchomościach „mieszanych”. Projekt uchwały zawiera zapisy nieprecyzyjne i bu-dzące wątpliwości co do sposobu naliczania opłat.

Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Szczecinku

 

Propozycja zostanie uwzględniona w zakresie doprecyzowania sposobu obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości o charakterze mieszanym.

5.

§ 7 ust. 4 W wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w § 1, nie uwzględnia się ilości zużytej wody na cele inne niż by-towe, odrębnie opomia-rowanej tj. wody zużytej bezpowrotnie.

§ 7 ust. 4 W wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-dami komunalnymi, o której mowa w § 1, nie uwzględnia się ilości zużytej wody na cele inne niż bytowe na podstawie złożonej deklaracji.

Różnica pomiędzy wodomierzem głównym, a indywidualnym, zainstalowanym w konkretnym mieszkaniu często jest znacząca. Wynika to z różnic w klasach sprzętu, które potrzebują innego czasu na rozruch i dokonywanie pomiarów. Ponadto występujące awarie nie powinny stanowić podstawy do obliczania należności za śmieci, a uchwała tego wątku
w ogóle nie porusza.

Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Szczecinku

 

Propozycji nie uwzględniono.

 

Zapis: „nie uwzględnia się ilości zużytej wody na cele inne niż bytowe, odrębnie opomiarowanej tj. wody zużytej bezpowrotnie” dotyczy wody zużytej
w szczególności do podlewania ogrodów przydomowych, upraw rolnych, napełniania basenów i innych zbiorników, która jest odrębnie opomiarowana i na tej podstawie nie będzie

 

Lp.

Uwagi do projektów uchwał

 

Uzasadnienie

Organizacja wnosząca uwagi oraz wynik rozpatrzenia

Obecny zapis projektu uchwały

Proponowane brzmienie zapisu

 

 

 

We wszystkich nieruchomościach wszystkie pobory wody (zarówno na cele bytowe jak i inne) obcią-żają licznik główny i nie są uwzględniane jako woda bez-powrotnie zużyta.

wliczana do ilości wody stanowiącej podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz ustalonej stawki opłaty. W przypadku budynków wielolokalowch spółdzielnia mieszkaniowa składa jedną deklarację za całą nieruchomość, podstawą jej wyliczenia jest więc zużycie wody opomiarowane wodomierzem głównym. Potwierdza to stanowisko Janusza Ostapiuka, Podsekretarza Stanu w Mi-nisterstwie Środowiska (posiedzeniu Sejmu w dniu
9 kwietnia 2015 r.): „W przypadku wyboru przez gminę metody naliczania opłaty zależnej od ilości zużytej wody należy naliczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę wskazania głównego wodomierza nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, który uwzględnia także wodę zużytą dla utrzymania części wspólnych nieruchomości. Właściciele poszczególnych lokali
w nieruchomościach wielolokalowych nie są właścicielami nieruchomości w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dlatego też nie rozliczają się z opłat za gospodarowanie odpadami z gminą, ale ze wspólnotą mieszkaniową - to, co teraz, w tej chwili, zauważę, jest bardzo ważne - zgodnie z ustaleniami zarządu wspólnoty. A więc w przypadku poboru wody w ilości 100, w tym przez poszczególne lokale - w ilości 75, pozostaje pewna różnica wody zużyta na cele wspólne. Tego, w jaki sposób zarząd wspól-

 

Lp.

Uwagi do projektów uchwał

 

Uzasadnienie

Organizacja wnosząca uwagi oraz wynik rozpatrzenia

Obecny zapis projektu uchwały

Proponowane brzmienie zapisu

 

 

 

 

noty rozdzieli tę część pomiędzy poszczególnych lokatorów, użytkowników, prawo, ustawa nie normują. Jest to pozostawione do decyzji zarządu wspólnoty.”

Zgodnie z art. 2 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy,
w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym te same obowiązki spoczywają na wspólnotach mieszkaniowych, jak
i na spółdzielniach mieszkaniowych.

6.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2019 r.
i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-pomorskiego.

§ 10 Uchwała wchodzi
w życie dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-pomorskiego.

Obecnie prowadzona metoda rozliczania należności za śmieci
w stosunku do zużycia wody przez osoby zamieszkujące w zasobach Szczecineckiej Spółdzielni Miesz-kaniowej wymaga modyfikacji oprogramowania służącego do obsługi spółdzielni. Mając na względzie trudności z uzyskaniem odpowiednich rozwiązań w ter-minie do 1 czerwca 2019 r. wnioskodawca wnosi o prze-sunięcie terminu wejścia w życie uchwały. Ponadto wydłużone vacatio legis dla niniejszej uchwały da mieszkańcom czas do zwe-ryfikowania ilości zużywanej wody, naprawy ewentualnych awarii oraz pozwoli zarządcom nieruchomości na wprowadzenie odpowiedniej metody rozliczania należności. Ponadto wprowadzenie zmian,
a następnie odroczenie wejście
w życie pozwala na pełniejsze dostosowanie obowiązujących przepisów do stanu faktycznego.

Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Szczecinku

 

Propozycji nie uwzględniono.

 

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o nową metodę ustalenia opłaty należało będzie złożyć do dnia 14 czerwca 2019 r. Ilość zużytej wody będąca podstawą ustalenia opłaty za gos-podarowanie odpadami komunalnymi stanowi zużycie wody z nieruchomości za okres od 1 stycz-nia do 31 grudnia poprzedniego roku kalen-darzowego, czyli 2018 r., które jest już Spółdzielni znane.

 

Numeracja paragrafów zostanie poprawiona.

 

Lp.

Uwagi do projektów uchwał

 

Uzasadnienie

Organizacja wnosząca uwagi oraz wynik rozpatrzenia

Obecny zapis projektu uchwały

Proponowane brzmienie zapisu

 

 

 

Ponadto w projekcie uchwały dwukrotnie występuje paragraf
nr 7, stąd potrzeba by obecny paragraf 9 stał się 10.

 

7.

§ 5 Określa się wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z deklaracją
o której mowa w § 1, na potwierdzenie danych za-wartych w tej deklaracji:

1) pełnomocnictwo, gdy de-klarację składa pełnomocnik właściciela nieruchomości;

2) kopię uchwały o wyborze członków zarządu, gdy de-klarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni miesz-kaniowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot;

3) kopię umowy, na podstawie której powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością, gdy de-klarację składa jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot.

§ 5 Określa się wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z deklaracją
o której mowa w § 1, na potwierdzenie danych za-wartych w tej deklaracji:

1) pełnomocnictwo, gdy deklarację składa pełno-mocnik właściciela nierucho-mości;

2) kopię uchwały o wyborze członków zarządu, gdy deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez upraw-niony podmiot;

3)odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego w przy-padku Spółdzielni Mieszka-niowych i Spółek Prawa Han-dlowego;

3) kopię umowy, na pod-stawie której powierzono lub ustanowiono zarząd nieru-chomością, gdy deklarację składa jednostka organiza-cyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez uprawniony podmiot.

Udostępnianie uchwały o wyborze członka zarządu jest nieuzasad-nione, ze względu na ochronę danych osobowych, ponieważ nie-rzadko w uchwałach o wyborze członka zarządu zawarte są in-formacje o wybranej osobie (Pesel, data i miejsce urodzenia itp.), a także wynagrodzenie za pełnioną funkcję, co jest chronione przez odrębne przepisy. Dla takich celów służy Krajowy Rejestr Sądowy, do którego każdy oby-watel i podmiot ma swobodny dostęp.

Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Szczecinku

 

Propozycja zostanie uwzględniona.

Załącznik: