Podsumowanie konsultacji społecznych

Data publikacji: 
07.11.2017

Zakończyły się konsultacje dwóch projektów uchwał Rady Miasta dotyczących zmian zasad segregacji odpadów komunalnych. Najistotniejszą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązującego systemu jest wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (do tej pory zbierane były tylko odpady zielone), który na terenie Szczecinka zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Uwagi do nowych przepisów w ostatnim tygodniu zgłaszać mogły organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem działające na terenie Szczecinka. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektami uchwał i formularzem zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek, a także na tablicy ogłoszeń w Ratuszu. Ponadto były one udostępnione do wglądu u dyrektora Wydziału Komunalnego, a także na życzenie mogły zostać dostarczone zainteresowanym drogą elektroniczną.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, w wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne opinie i uwagi do projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek dotyczących gospodarowania odpadami. W związku z tym w najbliższym czasie zajmie się nimi Rada Miasta.

W załączniku pełne sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.