Przeciwdziałanie uzależnieniom

Publikowane od: 
25.11.2021

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową
w dziedzinie objętej konkursem.

Rodzaj zadania publicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nazwy zadań konkursowych wraz wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich  realizację

1.    Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób doznających przemocy – 75 000 zł.

2.    Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego – 60 000 zł.

3.    Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin - 30 000 zł.

4.    Pozaszkolne programy profilaktyki narkomanii dla dzieci i młodzieży promujące zachowania alternatywne wobec zachowań ryzykownych - 100 000 zł .

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia.

Termin składania ofert

Składanie ofert na realizację zadania następuje do 16 grudnia 2021 r.

Cele realizacji zadań, terminy i warunki ich realizacji, zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru zawarte są w ogłoszeniu o konkursie i zarządzeniu Burmistrza Miasta do zarządzenia Nr 126/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 listopada  2021 r.

Załącznik: