Publikacja oferty

Publikowane od: 
12.11.2021

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2021 roku Fundusz Tratwa Szczecinek, z siedzibą w Szczecinku i adresie ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek złożył do Burmistrza Miasta Szczecinek w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „WenDo Warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt – One Billion Rising Szczecinek”.

W związku ze spełnieniem przez Fundusz Tratwa Szczecinek wymogów ustawowych oraz uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinku.

Uwagi do oferty można składać do 22 listopada 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek.