Radni zajmą się dotacją dla żłobków

Data publikacji: 
04.05.2018

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 7 maja (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali nr 101 UM, z następującym porządkiem obrad:              
         
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.03.2018r.
3.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
4.    Uchwała w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości.
5.    Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej.
6.    Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów na terenie Miasta Szczecinek.
7.    Uchwała w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2018 roku.
8.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sosnowa” w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.
10.    Uchwała w sprawie skargi Pana K.K. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek.
11.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
12.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
13.    Zapytania radnych.
14.     Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz.