Radni zdecydują o nowych nazwach ulic

Publikowane od: 
23.01.2020

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) - I piętro UM, z następującym porządkiem obrad: 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji: z 19.12.2019 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
5.    Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
6.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz odstąpienia od obowiązku jej zbycia w drodze przetargu.
7.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
8.    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
10.    Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku.
13.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Burmistrz Miasta Szczecinek jest organem prowadzącym.
14.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
15.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
16.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
17.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
18.    Wnioski i oświadczenia radnych.
19.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz